Fotogalerie - Jerry (Hakeem of Heart Orleansnow)


9.4.2012 - Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen


Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen Výlet do Kouřimi a na Lechův kámen


Z historie Kouřimi

V místní krajině je dokázáno osídlení lidmi již z doby mladší doby kamenné, tj. 3000 let př. n. l.. V 6. století n. l. přicházejí Slované z kmene Zličanů a v 7. století vzniká na místech dávného slovanského osídlení Stará Kouřim. Význam mohutného opevněného hradiště se mohl směle měřit s Prahou. Z této doby pochází také tzv. Kristiánova legenda, vyprávějící v jedné své části o souboji zlického knížete Radslava s přemyslovským knížetem Václavem, jímž byl Radslav božím zásahem bez boje poražen. Zlické knížectví, které se stalo nebezpečným konkurentem Prahy, bylo vyvráceno ve dvou taženích Václavova bratra Boleslava I., zvaného Ukrutný a následně přešlo do majetku Slavníkovců. Hradiště Stará Kouřim zaniklo asi roku 936.


Rovněž Slavníkovci začali brzy ohrožovat zájmy v Praze sídlících Přemyslovců. Mocenský střet obou rodů vyvrcholil historicky známým vražděním v Libici nad Cidlinou roku 995, kdy z celého slavníkovského rodu přežili díky své nepřítomnosti pouze biskup Vojtěch, jeho bratři Radim a hlava rodu kníže Soběslav. Tento masakr učinil Přemyslovce konečně vládce nad Kouřimskem a zároveň učinil toto území jádrem vznikajícího českého státu. Kouřimským knížetem se stal Dněpolt III. z větve Přemyslovců, toho ale jeho mocenské ambice dovedly až k povstání proti králi Přemyslu Otakaru I. Jeho vzpoura byla však rozdrcena, Dněpolt zabit a hradiště zničeno. Z této doby pochází druhá legenda o vzniku jména města obsažená v Dalimilově kronice.


Dnešní Kouřim, kdysi jedno z nejvýznamnějších královských měst v Čechách, byla založena kolem roku 1260 patrně králem Václavem I. Nebývalý rozkvět středověké Kouřimi, nakrátko přerušený husitskými válkami, trval až do roku 1547, kdy bylo město částečně oslabeno konfiskacemi v souvislosti s jeho účastí v protihabsburském povstání.


Největší úpadek města však nastal po roce 1620 v době třicetileté války, kdy bylo téměř zcela zničeno. Většinu majetku získal kníže Karel z Lichtejnštejna a vylidněná Kouřim byla nadto několikrát vydrancována procházejícími švédskými vojsky. Z toho úpadku se město vzpamatovávalo 300 let.


V 19. století se Kouřim částečně svou vlastní vinou ocitla zcela mimo hlavní dopravní tepny a proto se zde nikdy nerozvinul žádný významnější průmysl.


Dnešní město s množstvím památek je tedy pouze častým cílem milovníků historie.Lechův kámen

Lechův kámen je rulová skalka, která se nachází na kopci zvaném Stará Kouřim, asi 700 m východně od středu města Kouřim.


Poloha a rozměry: Kámen leží přibližně 1 km od průsečíku 15. poledníku východní délky a 50. rovnoběžky severní šířky, který je označován jako astronomický střed Evropy (od něj se například udává čas východu a západu slunce pro Česko). Od kamene se otevírá působivý pohled na panorama města Kouřimi, kterému dominují věže při chrámu sv. Štěpána. Kámen je asi 3 metry vysoký a po obvodu měří okolo 30 m.


Legenda: Název kamene, který nejspíš pochází až z 19. století, je odvozený od mýtického slovanského knížete Lecha, bratra praotce Čecha, který se podle pověsti, uváděné kronikářem Václavem Hájkem z Libočan, v těchto místech usadil se svou družinou a vystavěl zde pevný srub, jejž opevnil trojím valem. Aby jeho bratr věděl, kde se usídlili, aby si v případě napadení mohli být nápomocní, domluvili se, že Lech v místě, kde se usadí, zapálí velký oheň, který budou moci vidět Čech a jeho lidé z hory Říp. A tak Lech učinil a podle kouře, který od ohně stoupal, nazval toto místo Kouřim.


Historie: V historických pramenech se však toto místo nazývá pouze Kámen Veliký. Dle starší tradice byl Lechův kámen předkřesťanským obětištěm a místem, v jehož blízkosti měly být ve středověku upalovány osoby podezřelé z čarodějnictví. Pouze několik desítek metrů jihovýchodně od kamene probíhá vnější val rozsáhlého slovanského hradiště Stará Kouřim, na němž se rozkládalo hlavní sídlo mocného kmene Zličanů, které vzniklo v první polovině 9. století.


Pověsti: Místo je opředené mnoha pověstmi. V jedné se praví, že pokud kámen na Štědrý den o půlnoci třikrát obskáčete na jedné noze se zadrženým dechem, kámen se vám otevře a vydá poklady pod ním ukryté.